AITM 1.0 เป็นระบบวางแผนการจัดส่งสินค้าแบบกำหนดเส้นทางคงที่ (Fixed route) สามารถทำงานร่วมกับระบบบริหารคลังสินค้าและระบบศูนย์กระจายสินค้าหรือการงานแบบ stand alone มีความสามารถหลักๆ ดังนี้

รูปแบบการทำงานแบบ Stand alone

TMS sysflow

รูปแบบการทำงานร่วมกับระบบบริหารคลังสินค้าและระบบศูนย์กระจายสินค้า

TMS System Flow_2

ระบบวางแผนการจัดส่งสินค้า Transportation Management System
ตัวอย่างของระบบ AITM 1.0